Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Ρυθμίσεις Μεσοπρόθεσμου 2013-2016

Ειδικά Μισθολόγια, καθορισμός μισθών από 1-8-2012, θα καθορισθεί με απόφαση Υπουργού Οικονομικών, ο τρόπος επιστροφής των “αχρεωστήτως” καταβληθέντων αποδοχών και συντάξεων.

- ο Βασικός μισθός Πρωτοδίκη ορίζεται το ποσό των 1778 € και πολλαπλασιάζεται με συντελεστή αναλόγως του βαθμού, εξακολουθούν και υπάρχουν επιδόματα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων -βιβλιοθήκης από 316 € ως 500 €, επίδομα ειδικών συνθηκών από 460 ως 560 € και έξοδα παράστασης μόνο για Προέδρους Αντιπροέδρους και Συμβούλους Επικρατείας από 121€ ως 242 €.
- Γιατροί του ΕΣΥ: Συντονιστής Διευθυντής 1665 €, Διευθυντής 1580 €, Επιμελητής Α 1513 €, Επιμελητής Β 1321 €, Ειδικευόμενος 1007 €, συν επιδόματα συν εφημερίες, όπως αυτά ορίζονται.

- μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων, με βάση τον βασικό μισθό Λέκτορα 1065 € προσαυξανόμενος με συντελεστές ανά βαθμίδα, και διατηρώντας και επιδόματα.

Οι Συντάξεις έχουν τρεις βάσεις, όχι κάτω από 1000 €, 1425,01 € και 1800,01 €, συνυπολογίζονται δε, όλες οι συντάξεις και μερίσματα.

- άγαμη ή διαζευγμένη θυγατέρα 720 €.

- αυξάνεται το όριο συνταξιοδότησης κατά 2 έτη.

- το ΕΚΑΣ από 1.1.2014 θα καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας.

- μειώσεις στο εφάπαξ

Καταργούνται επιδόματα εορτών και αδείας για μισθωτούς και συνταξιούχους από 1.1.2013

- αντικαθίσταται το οικογενειακό επίδομα με το επίδομα τέκνων που το λαμβάνουν αναλογικά με τα εισοδήματά τους.

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα εφαρμόζεται πιλοτικό πρόγραμμα σε δύο περιοχές της επικράτειας, θα αρχίσει 1.1.2014 και θα εκδοθούν σχετικές υπουργικές αποφάσεις για κάθε λεπτομέρεια.

Ιδιωτικοί υπάλληλοι

- από 1.4.2013 τίθεται σε ισχύ το νέο σύστημα καθορισμού νόμιμου κατώτατου μισθού για ιδιωτικούς υπαλλήλους, υπάλληλοι άνω των 25 ετών σε 586,08 €, κάτω των 25 ετών σε 510,95 €, και προβλέπεται μόνο περιορισμένη προσαύξηση λόγω τριετιών (οι άνω των 25 ετών 10% για κάθε τριετία και μέχρι 3), και ισχύουν για την συμπληρωθείσα προϋπηρεσία μέχρι την 14.2.2012. Αναστέλλεται από κει και μετά οποιαδήποτε προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας μέχρι το ποσοστό ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% (!)

- απόλυση με προειδοποίηση, από 12 μήνες ως 2 έτη σε 1 μήνα πριν, από 2 ως 5 έτη σε 2 μήνες, από 5 ως 10 έτη σε 3 μήνες, από 10 έτη και πάνω σε 4 μήνες, καταβάλλοντας τη μισή αποζημίωση, σε παράλειψη προειδοποίησης καταβάλλεται αποζημίωση ως εξής: από 1-4 έτη εργασίας 2 μηνών, από 4-6 3 μηνών, από 6-8 4 μηνών, από 8-10 5 μηνών, και από τα 10 έτη και πάνω προσαυξάνεται κατ’έτος και κατά 1 μήνα η αποζημίωση, ενώ από το 16ο έτος και πάνω απασχόλησης ορίζεται σε 12 μήνες.

- για κάθε περίοδο 24 ωρών η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 11 ωρών.

- δυνατότητα κατάτμηση της άδειας των ιδιωτικών υπαλλήλων.

Δημόσιοι Υπάλληλοι

- ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς κάθε 3 χρόνια

- καταργούνται οργανικές θέσεις ΔΕ και ΥΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που δεν προσλήφθηκαν με ΑΣΕΠ.

- διαθεσιμότητα υπαλλήλων, οι θέσεις των οποίων καταργούνται, για ένα χρόνο, με τη λήξη δε της διαθεσιμότητας, αν δεν μεταταχθούν ή μεταφερθούν, λύεται η υπαλληλική τους σχέση.

- Τίθεται σε αργία υπάλληλος, εκτός των άλλων, κι όταν του ασκηθεί δίωξη για κακούργημα συγκεκριμένων αδικημάτων, ή κι όταν παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο για συγκεκριμένα παραπτώματα.

- Για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή υπηρεσιακούς λόγους, μπορεί να τεθεί σε αργία ο υπάλληλος με την παραπομπή του στο πειθαρχικό για οποιοδήποτε παράπτωμα ή αν υπάρχουν ενδείξεις για άτακτη διαχείριση που στηρίζεται σε σχετική έκθεση.

- Ρυθμίζονται τα δάνεια ΟΤΑ Α και Β βαθμού με επιμήκυνση του χρόνου και περίοδο χάριτος.

Ειδικός φόρος κατανάλωσης σε όλα τα τσιγάρα, καπνό, πούρα, πουράκια.

- καθορίζεται ποσό εισόδου 6 € στα μηχανάκια ή τραπέζια των καζίνο.

ΟΤΑ

Συνιστάται Παρατηρητήριο στο Υπουργείο Εσωτερικών για την παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

- πώληση προϊόντων καπνού και από τις υπεραγορές.

- έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

- ελεύθερη η συμφωνία για αμοιβή των ενεργειακών επιθεωρητών.

- ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο πίνακας αποκρατικοποιήσεων 2013-2016, με υπολογιζόμενα έσοδα στα 9 και κάτι δις.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«1. H περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που δεν υπερβαίνει το ένα έτος μετατρέπεται σε χρηματική ποινή ή πρόστιμο. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από ένα έτος και δεν υπερβαίνει τα δύο μετατρέπεται σε χρηματική ποινή, εκτός αν ο δράστης είναι υπότροπος και το δικαστήριο με απόφασή του ειδικά αιτιολογημένη κρίνει ότι απαιτείται η μη μετατροπή της για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από δύο έτη και δεν υπερβαίνει τα πέντε μετατρέπεται …….

σε χρηματική ποινή, εκτός αν το δικαστήριο με απόφασή του ειδικά αιτιολογημένη κρίνει ότι απαιτείται η μη μετατροπή της για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κάθε ημέρα φυλάκισης υπολογίζεται σε ποσό από πέντε (5) ευρώ έως εκατό (100) ευρώ και κάθε ημέρα κράτησης σε ποσό από πέντε (5) ευρώ έως εκατό (100) ευρώ.

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο ορίζει και τον αριθμό των ωρών κοινωφελούς εργασίας που κυμαίνονται από 100 έως 240 ώρες για ποινή ως ένα έτος, 241 έως 480 ώρες για ποινή από ένα έως δύο έτη, 481 έως 720 ώρες για ποινή από δύο έως τρία έτη, 721 έως 960 ώρες για ποινή από τρία έως τέσσερα έτη και 961 έως 1.200 ώρες για ποινή από τέσσερα έως πέντε έτη, ενώ προσδιορίζει και προθεσμία όχι μεγαλύτερη από πέντε έτη για την εκτέλεση τους.»

4. Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 7 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) διατάσσει την έκτιση στερητικής της ελευθερίας ποινής ενός έως τριών μηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας έως 240 ωρών, δύο έως πέντε μηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας μεγαλύτερης των 240 και έως 480 ωρών, τεσσάρων έως οκτώ μηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας μεγαλύτερης των 480 ωρών και έως 720 ωρών, επτά έως δώδεκα μηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας μεγαλύτερης των 720 ωρών και έως 960 ωρών και έντεκα έως δέκα επτά μηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας μεγαλύτερης των 960 ωρών.»

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 663/1977 (Α’ 215), ως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 24 του νόμου 2145/1993 (Α’ 88) και κατόπιν με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα ποσά των επιβαλλομένων σε χρήμα ποινών, καθώς και τα ποσά που προκύπτουν από τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών, προσαυξάνονται κατά την είσπραξη κατά ποσοστό 110%.»

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου ΓΠΟΗ/1912 (Α’ 3), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8/οο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανωτέρω των διακοσίων (200) Ευρώ. Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό 0,8/οο υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό 0,8/οο υπέρ του οικείου Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% επί του ως άνω ποσοστού (0,8/οο) του δικαστικού ενσήμου. Από την ισχύ της παρούσας διάταξης, παύει να ισχύει κάθε άλλη που αφορά καθορισμό του δικαστικού ενσήμου, κατά τα ανωτέρω ποσοστά εκτός της παραγράφου 1Α περίπτωση (η) του άρθρου 10 του ΝΔ 1017/1971».

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

7. Το άρθρο 9 του ν.3853/2010 (Α’90), αντικαθίσταται ως εξής:

« Οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.δ. 3026/1954 (Κώδικας περί Δικηγόρων) δεν εφαρμόζονται στη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων σύστασης εταιριών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιριών».

8. α. Το άρθρο 42 του ν.δ. 3026/1954 (Α’ 235) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τη σύνταξη εγγράφου ενώπιον συμβολαιογράφου, με αντικείμενο την από επαχθή αιτία σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση, τροποποίηση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα (εκτός από την εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων), είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου μόνο για τον αποκτώντα το σχετικό δικαίωμα και εφόσον οι ανωτέρω συμβάσεις έχουν συνολικό αντικείμενο αξίας μεγαλύτερο των ογδόντα χιλιάδων (80.000€) ευρώ, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ειδική μνεία στο συμβόλαιο της παραστάσεως του Δικηγόρου και επισυνάπτεται σε αυτό σχέδιο για τη σύμβαση, υπογεγραμμένο από αυτόν, με θεωρημένη την υπογραφή από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

2. Ειδικότερα για τη σύμβαση διανομής ή ανταλλαγής και για συμβάσεις εκ χαριστικής αιτίας δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου για κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο συντάσσεται το συμβολαιογραφικό έγγραφο.

3. Από 1.1.2014 η παράσταση δικηγόρου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 είναι προαιρετική για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.»

β. Το άρθρο 92 Α του ν.δ. 3026/1954 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. O δικηγόρος για τις παρεχόμενες με έμμισθη εντολή υπηρεσίες του αμείβεται με πάγια μηνιαία αμοιβή που καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία με τον εντολέα του. Η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων δεν μπορεί να είναι κατώτερη του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου νόμιμου μισθού υπαλλήλου του ιδιωτικού τομέα.

2.Οι αποδοχές των δικηγόρων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με έμμισθη εντολή στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) καθορίζεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν.4024/2011.»

γ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε διάταξη ή κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστική πράξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του άρθρου 92 Α του ν.δ. 3026/1954, όπως τροποποιήθηκε από την προηγούμενη διάταξη της υποπερίπτωσης β.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας(ν.2717/1999, Α’ 97) διαγράφονται οι λέξεις: «και στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει τριάντα (30) ημερών που αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο».

β. Η περίπτωση β΄ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Β του άρθρου πέμπτου του ν.4079/2012 καταργείται.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«2.α. Εξαιρετικώς στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές εν γένει η προσφυγή ασκείται εντός τριάντα (30) ημερών και η προθεσμία για την άσκησή της αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

β. Ειδικώς στις περιπτώσεις της παρ.2 του άρθρου 64 η προθεσμία είναι ενενήντα (90) ημερών από την έκδοση ή την κατά νόμο δημοσίευση της πράξης ή την συντέλεση της παράλειψης.»

3. Η ρύθμιση της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως προστίθεται με την παράγραφο 2 του παρόντος, καταλαμβάνει πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.»

Γράφει η Αγγελική Χάψα, Δικηγόρος στο Χωρίς Χρέος Χωρίς Ευρώ


Κάθε νέα ανάρτηση στο email σας