Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

Ανοικτή Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΔΣΑ (από το Lawyers Voice)

[Η παρούσα επιστολή έχει γραφτεί από το συνάδελφο Θεόδωρο 0ρέστη Σκαπινάκη και έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα Lawyers Voice.]

Η παρούσα ανοικτή επιστολή πρόκειται να κοινοποιηθεί/πρωτοκολληθεί στον ΔΣΑ, μόλις συγκεντρωθεί επαρκής αριθμός συνυπογραφόντων συναδέλφων, τα ονοματεπώνυμα των οποίων θα καταχωρούνται σταδιακά στο τέλος της επιστολής. Μπορείτε να δηλώνετε το ονοματεπώνυμό σας και την ρητή στήριξή σας στο e-mail μου theodoros.skapinakis@yahoo.gr ή με ένα απλό μήνυμα στο προφίλ μου στο facebook.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Προτάσεις μέτρων και ενεργειών για την οικονομική ελάφρυνση των δικηγόρων
και αιτήματα για σχετική ενημέρωσή τους
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Δεδομένου ότι η οικονομική δυνατότητα του μέσου Δικηγόρου Αθηνών έχει πληγεί από την δεινή κυβερνητική φοροεισπρακτική πολιτική, την συμπίεση των αμοιβών λόγω της μείωσης των εισοδημάτων των εντολέων και του τζίρου των εταιρειών, την δραστική μείωση της δικηγορικής ύλης, τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, το υψηλό κόστος ζωής κτλ., ο Δικηγορικός Σύλλογος οφείλει, προκειμένου να σταθεί αληθής αρωγός και υπηρέτης του Δικηγόρου να συμβάλλει στην οικονομική ανακούφιση και την προάσπιση των δικαίων του με το α) να εξορθολογίσει τις λειτουργικές και άλλες δαπάνες του, ώστε, με την σειρά του να μειώσει τις απαιτήσεις του έναντι των μελών του, β) να κινηθεί δυναμικά για να διασφαλίσει ένα minimum βιοτικού επιπέδου των μελών του μέσα στην δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία, αντάξιο του κοινωνικού status του Δικηγόρου, γ) να διαφυλάξει την προοπτική οικονομικής ανάπτυξης των δικηγόρων στο μέλλον και δ) να διασφαλίσει την ισχυρή παρουσία/παρέμβαση του δικηγορικού σώματος στην ελληνική κοινωνία.
Α. Συγκεκριμένα, κατά την γνώμη μας οι ακόλουθες περικοπές είναι απολύτως απαραίτητες, προκειμένου να εξορθολογισθούν οι δαπάνες του Συλλόγου:

α. Να μειωθεί η ετήσια συνδρομή του μέλους ως εξής:
ΑΠΟ
0-5 έτη
85 €
ΣΕ
50 €
5-10 έτη
123 €
75 €
10-20 έτη
152 €
100 €
20 -30 έτη
167 €
125 €
30 και άνω έτη
152 €
100 €

β. Να υποδιπλασιασθεί το κόστος της έκδοσης πιστοποιητικού - ιστορικού μέλους από το Μητρώο του Συλλόγου μας.

γ. Να περιορισθεί η εκτύπωση των φυλλαδίων, αφισσών και κάθε λογής ενημερωτικών εντύπων για εκδηλώσεις μόνον σε εκείνες που αφορούν σε σημαντικά νομικά θέματα ή θέματα που αφορούν στους συναδέλφους και όχι σε πολιτιστικά ή εκδηλώσεις δικαιοπολιτικού περιεχομένου που οργανώνονται από άλλους φορείς.


δ. Να περικοπούν οι εκδηλώσεις που συνεπάγονται έξοδα catering κτλ. κατά 50%.


ε. Να καταργηθεί η εκτύπωση και διανομή του περιοδικού “Το Βήμα του Δικηγόρου”, δεδομένου ότι η ιστοσελίδα του Συλλόγου μας είναι και πιο εύχρηστη και πιο έγκαιρη για την ενημέρωση των συναδέλφων. Άλλως τε συνιστά περιττή επιβάρυνση από την στιγμή που δεν υποστηρίζεται οικονομικά από χορηγό.


στ. Να περικοπεί η διοργάνωση χορωδιών και εορτών.


ζ. Να μειωθεί το εν γένει λειτουργικό κόστος των υπηρεσιών του ΔΣΑ στις απολύτως αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των ζωτικών λειτουργιών του.


Β. Να εφαρμοστεί πλήρως ο θεσμός της λογοδοσίας προς τα χιλιάδες μέλη του Δικηγορικού μας Συλλόγου.

α. Κατ’ αρχήν θα θέλαμε να πληροφορηθούμε αν οι διατάξεις του ΔΣΑ περί έγκρισης της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση εξακολουθούν να ισχύουν, όπως προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων στο άρθρο 200 παρ. β΄ με υποβολή από το Διοικητικό Συμβούλιο απολογισμών προς έγκριση. Ως μέλη του ΔΣΑ πρέπει να γνωρίζουμε πως αξιοποιείται η ετήσια εισφορά 22.000 και άνω εγγεγραμμένων ενεργών μελών του Δικηγορικού Συλλόγου, καθώς και οι λοιπές κρατήσεις επί των γραμματίων προκαταβολής υπέρ του Συλλόγου.

β. Θα θέλαμε να μας γνωρίσετε αν ο Σύλλογός μας έχει συμμορφωθεί με την διάταξη του νέου άρθρου 203 του Κώδικα Δικηγόρων (Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 6 παρ. 2 Ν.4038/2012, ΦΕΚ Α 14/2.2.2012):

«3. Οι Σύλλογοι υποχρεούνται να δημοσιεύουν κατ` έτος, και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας τους, τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό τους, καθώς και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τις πειθαρχικές υποθέσεις που εισάγονται σε αυτούς, τα στάδια της διαδικασίας και τις επ` αυτών αποφάσεις.»

γ. Δεδομένου ότι τα ποσά που εισπράττει ο Σύλλογος από τις προεισπράξεις και τις ετήσιες εισφορές δεν είναι πλέον αμελητέα για τον μέσο μάχιμο δικηγόρο, θεωρούμε επιβεβλημένο να έχουμε εγγυήσεις χρηστής διαχείρισης αυτών των ποσών. Επομένως, θα θέλαμε να μάς γνωρίσετε ποιο είναι το εφαρμοζόμενο καθεστώς λογοδοσίας για τα ποσά αυτά και πώς δύναται να έχει άμεση και εύκολη ενημέρωση το κάθε μέλος του Συλλόγου μας.

δ. Θεωρούμε επιβεβλημένη την δημοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε το δικηγορικό σώμα να έχει θεσμικά κατοχυρωμένη ενημέρωση των αποφάσεων που λαμβάνονται για λογαριασμό του.

ε. Τέλος, θα θέλαμε να γνωρίζουμε αν τα ποσά των προμηθειών του Συλλόγου μας εμφανίζονται στην ιστοσελίδα diavgeia.gov.gr, όπως προστάζει ο Νόμος.

Γ. Λογοδοσία της Επιτροπής Μητρώου του Συλλόγου αναφορικά με την εκκαθάριση αυτού

Δεδομένου ότι η εγγραφή στο Μητρώο προσώπων που δεν ασκούν την δικηγορία επιβαρύνει το μέρισμα και αλλοιώνει την βούληση του μαχόμενου δικηγορικού σώματος, αφού έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν και οι «τύποις» δικηγόροι, θα θέλαμε να πληροφορηθούμε αν έχει αποδώσει καρπούς η διαδικασία εκκαθάρισης μητρώου.

Δ. Αναβάθμιση του έργου της Νομικής υπηρεσίας του Συλλόγου μας υπέρ του κλάδου μας
Να αναβαθμισθεί η Νομική Υπηρεσία του Συλλόγου προς την κατεύθυνση χρηματοδότησης δικαστικών αγώνων υπέρ των συμφερόντων του κλάδου. Π.χ. να πληρώνει ο Συλλογος τα παράβολα και τα λοιπά έξοδα των δικαστικών αγώνων και η νομική του υπηρεσία να αναλαμβάνει όλες τις υποθέσεις συναδέλφων που αφορούν σε αμοιβές τους ή διαφορές τους με την Διοίκηση ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Ε. Να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες προς τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Ταμείων ΕΤΑΑ και ΤΠΔΑ - ΤΕΑΔ:
α. Να μειωθεί το ύψος των παραβόλων διορισμού και προαγωγών που είναι υποχρεωμένος ο Δικηγόρος να καταβάλει εφ’ άπαξ.

β. Να μειωθούν οι ετήσιες ασφαλιστικές μας εισφορές προς τα Ταμεία, δεδομένου ότι η οικονομική βάση, επί της οποίας υπολογίζονται, έχει μειωθεί νομοθετικά.

γ. Οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων στο γραμμάτιο προκαταβολής να ονομαστικοποιηθούν υπέρ του προσώπου που τής καταβάλλει, προκειμένου να τις συμψηφίζει κατά την ετήσια καταβολή των εισφορών.

δ. Να γίνουν ενέργειες της Διοίκησης του Συλλόγου μας για τον συμψηφισμό των απαιτήσεων των μελών προς το Ταμείο Προνοίας, το οποίο έχει παρανόμως κηρύξει εδώ και ενάμιση χρόνο άτυπη παύση πληρωμών, με την απαίτηση του Ταμείου για καταβολή των ετήσιων εισφορών μας προς αυτό, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις μας από νοσήλια είναι ομοειδείς και δύνανται να βεβαιωθούν εγγράφως από το Ταμείο και νομίμως να συμψηφισθούν.

ΣΤ. Να εξορθολογισθεί η συμμετοχή του Συλλόγου μας στον θεσμό της Άσκησης:


α. Να καθιερωθεί τακτικό πρόγραμμα σεμιναρίων που θα είναι προσβάσιμα και μέσω διαδικτύου μετά από μαγνητοσκόπησή τους.

β. Να μειωθεί το ποσό των εξέταστρων από 60 σε 40 ευρώ.

γ. Να ενισχυθεί το κύρος των εξετάσεων για την λήψη της άδειας του Δικηγόρου i) με την αυστηρότερη επιτήρηση κατά την διενέργεια τους και ii) με την δημοσίευση των απαντήσεων στα εξετασθέντα θέματα.

Η. Να ασκηθούν πιέσεις προς τους αρμόδιους φορείς για την μείωση των εισακτέων στις Νομικές Σχολές ούτως ώστε αφ’ ενός να ενισχυθεί η ποιότητα των σπουδών και αφ’ ετέρου να περιορισθεί το φαινόμενο του υπερπληθωρισμού των υποψηφίων δικηγόρων.

Η κρίση είναι ευκαιρία, όταν εγκαίρως λαμβάνονται μέτρα για να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις της. Ει δ’ άλλως καταλήγει απλώς μια βάναυση και άσκοπη τιμωρία δίχως όφελος για κανένα. Η συνέχιση της ίδιας πορείας από την ηγεσία του Συλλόγου μας, ωσάν να μην έχει αλλάξει τίποτε, συνιστά ανεπίτρεπτη ολιγωρία, αν όχι συνενοχή στην σταδιακή καταστροφή του κλάδου μας.

Οι Συντάξαντες την επιστολή
Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης
Χρήστος Κλειώσης
Οι Συνυπογράφοντες την αίτηση Δικηγόροι
1. Ελένη Τσοχαντάρη
2. Φιλοθέη Βαρσαμή
3. Κωνσταντίνος Παπακασόλας
4. Εμμανουέλα Σωτηροπούλου
5. Βαγγέλης Πετρόπουλος
6. Αθανάσιος Κοντούρης
7. Διονύσης Γιαννόπουλος
8. Σπύρος Κουτσογιάννης
9. Βασιλική Αναστασοπούλου
10. Γεωργία Μωσίου
11. Λένα Σαρλά
12. Σταυρούλα Ντουλίου
13. Κωνσταντίνος Καρδουλάκης
14. Ράνια Λιακοπούλου
15. Μαρία Γ. Χατζή
16. Ελευθέριος  Αθανασόπουλος
17. Αναστάσιος Θωμαΐδης
18. Σταύρος Τασιόπουλος
19. Φωτεινή Σπυρίδη
20. Έυη Τσώνου
21. Μαγδαληνή Ρούσση
22. Ελευθερία Μάρκου
23. Νίκος Σωτηρίου
24. Άγγελος Τσαλαπάτης
25. Σπυρίδων Αδάμ
26. Μαρία Βογιατζή
Κάθε νέα ανάρτηση στο email σας