Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013

Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας Ποινικός Κώδικας ΙΙ


Δεχθήκαμε το κάτωθι μήνυμα από τον αναγνώστη μας Γεράσιμο:
Θα παρακαλούσα πολύ, τα ανωτέρω αδικήματα του Π.ΠΚ, αν είναι δυνατόν να μας δίνατε και τις αντίστοιχες αναφορές τους στον Σ.ΠΚ"

Συμπληρώνουμε λοιπόν στο προηγούμενο άρθρο μας τα εξής:

Στον Στρατιωτικό Ποινικο Κώδικα τα πιο σημαντικά είναι :
Ν 2803/1941: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝ.ΚΩΔΙΚΑΣ
(Από 1-8-1995 βλ.Ν 2287/1995) (28725)


`Αρθρ.93.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ`

Εγκλήματα περί την φύλαξιν απορρήτων

Αποσφράγισις, υπεξαγωγή ή καταστροφή μεταφερομένων

Πας όστις, αναλαβών την μεταφοράν εγγράφου ή ετέρου αντικειμένου οιασδήποτε στρατιωτικής ή ναυτικής "ή αεροπορικής" υπηρεσίας, παρανόμως ανοίγει, υπεξάγει ή καταστρέφει αυτό, εν γνώσει επιτρέπει εις έτερον την επιχείρησιν τοιαύτης πράξεως,βοηθεί αυτήν ή, γνωρίζων ως εκ της υπηρεσίας ή της εργασίας του το περιεχόμενον, γνωστοποιεί τούτο εις τρίτον,τιμωρείται εν καιρώ μεν ειρήνης δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών, εν καιρώ δε πολέμου, ενόπλου στάσεως, καταστάσεως πολιορκίας ή γενικής επιστρατεύσεως δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών, εάν η πράξις δεν τιμωρήται βαρύτερον κατ`άλλην διάταξιν.

***Η εντός " " λέξη προσετέθη με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3459/1955.(ΦΕΚ Α 343)

`Αρθρ.94.

Απώλεια απορρήτων

"Απώλεια Μεταφερομένων Απορρήτων"
"Πας όστις εξ αμελείας απόλλυσι τα, ως απόρρητα, χαρακτηρισθέντα και παραδοθέντα αυτώ προς μεταφοράν ή φύλαξιν ή διαχείρισιν έγγραφα,βιβλία ή έτερα αντικείμενα οιασδήποτε στρατιωτικής, ναυτικής, αεροπορικής ή διπλωματικής υπηρεσίας, τιμωρείται εν καιρώ μεν ειρήνης, δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών, εν καιρώ δε πολέμου, ενόπλου στάσεως, καταστάσεως πολιορκίας ή γενικής επιστρατεύσεως, δια φυλακίσεως μέχρι 2 ετών".

***Το άρθρο 94 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρου 6 του Ν. 2766/
1954.

`Αρθρ.97.

Μετάδοσις στρατιωτικών μυστικών

1.Στρατιωτικός, ως και πας ανήκων εις την υπηρεσίαν του στρατού, όστις παρανόμως και εκ προθέσεως παραδίδει ή ανακοινοί εις άλλον ή αφίνει να περιέλθωσιν εις την κατοχήν ή γνώσιν άλλου έγγραφα, σχέδια ή άλλα αντικείμενα ή μυστικαί πληροφορίαι στρατιωτικής σημασίας,τιμωρείται με κάθειρξιν, με θάνατον δε και καθαίρεσιν, εάν παρέδωκεν ή ανεκοίνωσε ταύτα εις ξένον κράτος ή εις κατάσκοπον ή πράκτορα αυτού.

2. Εις την πρώτην περίπτωσιν, εάν τα μεταδοθέντα είναι ήσσονος σημασίας, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκισιν τουλάχιστον εξ μηνών, εάν δ` είναι αξιωματικός, και με έκπτωσιν.

`Αρθρ.98.

Μυστικαί πληροφορίαι

Ως "μυστικαί πληροφορίαι στρατιωτικής σημασίας" θεωρούνται αι αναγόμεναι εις το ελληνικόν κράτος ή τους συμμάχους αυτού και αφορώσαι εις:

α)την κατάστασιν εν γένει του στρατού και του πολεμικού υλικού, το σχέδιον της οργανώσεως ή συνθέσεως ή επιστρατεύσεως ή κινητοποιήσεως, τα προπαρασκευαστικά μέτρα επιστρατεύσεως ή κινητοποιήσεως τα έργα οχυρώσεως, τα κρυπτογραφικά μέσα συνεννοήσεως,το δίκτυον των στρατιωτικών συγκοινωνιών.

β)το σχέδιον στρατιωτικής τινός επιχειρήσεως,τας θέσεις του στρατού,τους τόπους ανεφοδιασμού,την κατάστασιν των εις όπλα ή πολεμοφόδια ή καύσιμον ύλην ή τρόφιμα ή χρήματα προμηθειών.

γ)τας γενομένας ή μελετωμένας στρατιωτικάς μετακινήσεις ή μεταφοράς .

δ)την κατάστασιν της υγείας και πειθαρχίας του στρατού ή τον αριθμόν των τραυματισθέντων, φονευθέντων ή αιχμαλώτων.

ε)παν αντικείμενον, όπερ έχει χαρακτηρισθή υπηρεσιακώς ως απόρρητον.

ζ)παν άλλο, την τήρησιν της μυστικότητος του οποίου απαιτούσι τα στρατιωτικά συμφέροντα του ελληνικού κράτους ή των συμμάχων αυτού.

`Αρθρ.99.

Μετάδοσις μυστικών εξ αμελείας

1. Στρατιωτικός,ως και πας ανήκων εις την υπηρεσίαν του στρατού, όστις εξ αμελείας γίνεται υπαίτιος της εν τω άρθρ.97 αναφερομένης πράξεως, τιμωρείται:

α)με φυλάκισιν τουλάχιστον εξ μηνών,εάν τα περί ων πρόκειται έγγραφα ή αντικείμενα ή πληροφορίαι είναι εμπεπιστευμέναι εις αυτόν υπηρεσιακώς ή είναι αυτώ προσιτά δυνάμει της δημοσίας υπηρεσίας του ή δυνάμει εντολής εκ μέρους της αρχής. Εάν ο υπαίτιος είναι αξιωματικός, δύναται να καταγνωσθή και έκπτωσις.

β)με φυλάκισιν μέχρις ενός έτους εις πάσαν άλλην περίπτωσιν.

2.Εις την περίπτ.α`της παρ.1 ο υπαίτιος τιμωρείται και εάν το έγκλημα ετελέσθη μετά την εκ των τάξεων έξοδον του στρατιωτικού εφ`όσον τα μεταδοθέντα είχον περιέλθη εις την κατοχήν ή την γνώσιν αυτού ως εκ της υπηρεσίας του.


Γράφει ο Πέτρος ΝτερέκηςΚάθε νέα ανάρτηση στο email σας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πολιτική Σχολίων

Το «Νομικά Ανάλατα» δεν έχει προς το παρόν ενεργοποιήσει καμία υπηρεσία έγκρισης ή μετριασμού σχολίων. Επίσης, έχει επιτρέψει τα ανώνυμα σχόλια. Οι επιλογές αυτές οφείλονται στην επιθυμία μας να δημιουργηθεί μία κοινότητα γύρω από το ιστολόγιο, η οποία να συζητά και να έχει παλμό.

Όμως, πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

- Κάθε σχόλιο αντιπροσωπεύει τον σχολιαστή του και μόνο, και δεν απηχεί κατ’ ανάγκην τις αντιλήψεις του «Νομικά Ανάλατα»
- Υβριστικά, δυσφημιστικά ή άλλα παράνομα σχόλια δε θα γίνονται σε καμία περίπτωση ανεκτά.
- Σε καμία απολύτως περίπτωση δε θα γίνονται ανεκτά υβριστικά σχόλια που απευθύνονται στους υπόλοιπους σχολιαστές του Ιστολογίου.
- Πέρα από τα παράνομα σχόλια, απαγορεύονται τα σχόλια που είναι σκοπίμως εκτός θέματος, άσχετα, προκλητικά και έχουν σκοπό να προκαλέσουν εκρηκτικές αντιδράσεις (Τρολ, Troll).

Το «Νομικά Ανάλατα» διατηρεί το δικαίωμα της απροειδοποίητης και αναιτιολόγητης φραγής (block) χρηστών που έχουν παραβιάσει τους όρους χρήσης.

(από τους Όρους Χρήσης)