Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας Ποινικός Κώδικας ΙΙ


Δεχθήκαμε το κάτωθι μήνυμα από τον αναγνώστη μας Γεράσιμο:
Θα παρακαλούσα πολύ, τα ανωτέρω αδικήματα του Π.ΠΚ, αν είναι δυνατόν να μας δίνατε και τις αντίστοιχες αναφορές τους στον Σ.ΠΚ"

Συμπληρώνουμε λοιπόν στο προηγούμενο άρθρο μας τα εξής:

Στον Στρατιωτικό Ποινικο Κώδικα τα πιο σημαντικά είναι :
Ν 2803/1941: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΙΝ.ΚΩΔΙΚΑΣ
(Από 1-8-1995 βλ.Ν 2287/1995) (28725)


`Αρθρ.93.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ`

Εγκλήματα περί την φύλαξιν απορρήτων

Αποσφράγισις, υπεξαγωγή ή καταστροφή μεταφερομένων

Πας όστις, αναλαβών την μεταφοράν εγγράφου ή ετέρου αντικειμένου οιασδήποτε στρατιωτικής ή ναυτικής "ή αεροπορικής" υπηρεσίας, παρανόμως ανοίγει, υπεξάγει ή καταστρέφει αυτό, εν γνώσει επιτρέπει εις έτερον την επιχείρησιν τοιαύτης πράξεως,βοηθεί αυτήν ή, γνωρίζων ως εκ της υπηρεσίας ή της εργασίας του το περιεχόμενον, γνωστοποιεί τούτο εις τρίτον,τιμωρείται εν καιρώ μεν ειρήνης δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών, εν καιρώ δε πολέμου, ενόπλου στάσεως, καταστάσεως πολιορκίας ή γενικής επιστρατεύσεως δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών, εάν η πράξις δεν τιμωρήται βαρύτερον κατ`άλλην διάταξιν.

***Η εντός " " λέξη προσετέθη με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3459/1955.(ΦΕΚ Α 343)

`Αρθρ.94.

Απώλεια απορρήτων

"Απώλεια Μεταφερομένων Απορρήτων"
"Πας όστις εξ αμελείας απόλλυσι τα, ως απόρρητα, χαρακτηρισθέντα και παραδοθέντα αυτώ προς μεταφοράν ή φύλαξιν ή διαχείρισιν έγγραφα,βιβλία ή έτερα αντικείμενα οιασδήποτε στρατιωτικής, ναυτικής, αεροπορικής ή διπλωματικής υπηρεσίας, τιμωρείται εν καιρώ μεν ειρήνης, δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών, εν καιρώ δε πολέμου, ενόπλου στάσεως, καταστάσεως πολιορκίας ή γενικής επιστρατεύσεως, δια φυλακίσεως μέχρι 2 ετών".

***Το άρθρο 94 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρου 6 του Ν. 2766/
1954.

`Αρθρ.97.

Μετάδοσις στρατιωτικών μυστικών

1.Στρατιωτικός, ως και πας ανήκων εις την υπηρεσίαν του στρατού, όστις παρανόμως και εκ προθέσεως παραδίδει ή ανακοινοί εις άλλον ή αφίνει να περιέλθωσιν εις την κατοχήν ή γνώσιν άλλου έγγραφα, σχέδια ή άλλα αντικείμενα ή μυστικαί πληροφορίαι στρατιωτικής σημασίας,τιμωρείται με κάθειρξιν, με θάνατον δε και καθαίρεσιν, εάν παρέδωκεν ή ανεκοίνωσε ταύτα εις ξένον κράτος ή εις κατάσκοπον ή πράκτορα αυτού.

2. Εις την πρώτην περίπτωσιν, εάν τα μεταδοθέντα είναι ήσσονος σημασίας, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκισιν τουλάχιστον εξ μηνών, εάν δ` είναι αξιωματικός, και με έκπτωσιν.

`Αρθρ.98.

Μυστικαί πληροφορίαι

Ως "μυστικαί πληροφορίαι στρατιωτικής σημασίας" θεωρούνται αι αναγόμεναι εις το ελληνικόν κράτος ή τους συμμάχους αυτού και αφορώσαι εις:

α)την κατάστασιν εν γένει του στρατού και του πολεμικού υλικού, το σχέδιον της οργανώσεως ή συνθέσεως ή επιστρατεύσεως ή κινητοποιήσεως, τα προπαρασκευαστικά μέτρα επιστρατεύσεως ή κινητοποιήσεως τα έργα οχυρώσεως, τα κρυπτογραφικά μέσα συνεννοήσεως,το δίκτυον των στρατιωτικών συγκοινωνιών.

β)το σχέδιον στρατιωτικής τινός επιχειρήσεως,τας θέσεις του στρατού,τους τόπους ανεφοδιασμού,την κατάστασιν των εις όπλα ή πολεμοφόδια ή καύσιμον ύλην ή τρόφιμα ή χρήματα προμηθειών.

γ)τας γενομένας ή μελετωμένας στρατιωτικάς μετακινήσεις ή μεταφοράς .

δ)την κατάστασιν της υγείας και πειθαρχίας του στρατού ή τον αριθμόν των τραυματισθέντων, φονευθέντων ή αιχμαλώτων.

ε)παν αντικείμενον, όπερ έχει χαρακτηρισθή υπηρεσιακώς ως απόρρητον.

ζ)παν άλλο, την τήρησιν της μυστικότητος του οποίου απαιτούσι τα στρατιωτικά συμφέροντα του ελληνικού κράτους ή των συμμάχων αυτού.

`Αρθρ.99.

Μετάδοσις μυστικών εξ αμελείας

1. Στρατιωτικός,ως και πας ανήκων εις την υπηρεσίαν του στρατού, όστις εξ αμελείας γίνεται υπαίτιος της εν τω άρθρ.97 αναφερομένης πράξεως, τιμωρείται:

α)με φυλάκισιν τουλάχιστον εξ μηνών,εάν τα περί ων πρόκειται έγγραφα ή αντικείμενα ή πληροφορίαι είναι εμπεπιστευμέναι εις αυτόν υπηρεσιακώς ή είναι αυτώ προσιτά δυνάμει της δημοσίας υπηρεσίας του ή δυνάμει εντολής εκ μέρους της αρχής. Εάν ο υπαίτιος είναι αξιωματικός, δύναται να καταγνωσθή και έκπτωσις.

β)με φυλάκισιν μέχρις ενός έτους εις πάσαν άλλην περίπτωσιν.

2.Εις την περίπτ.α`της παρ.1 ο υπαίτιος τιμωρείται και εάν το έγκλημα ετελέσθη μετά την εκ των τάξεων έξοδον του στρατιωτικού εφ`όσον τα μεταδοθέντα είχον περιέλθη εις την κατοχήν ή την γνώσιν αυτού ως εκ της υπηρεσίας του.


Γράφει ο Πέτρος ΝτερέκηςΚάθε νέα ανάρτηση στο email σας