Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

European Court of Human Rights: Interim measure granted in inter-State case brought by Ukraine against RussiaΔελτίο Τύπου
εκδίδεται από τον γραμματέα του Δικαστηρίου
Προσωρινό μέτρο που χορηγούνται σε περίπτωση διακρατικό έφερε από την Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας
Στις 13 Μαρτίου 2014, η κυβέρνηση της Ουκρανίας υπέβαλε αίτηση διακρατικό, δυνάμει του άρθρου 33 (περιπτώσεις Inter-State) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Επίσης, υπέβαλε αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού του Δικαστηρίου για ένα προσωρινό μέτρο που δείχνει προς τη ρωσική κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, ότι θα πρέπει να αποφεύγουν τη λήψη μέτρων που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη ζωή και την υγεία του άμαχου πληθυσμού στο έδαφος της Ουκρανίας.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα κατάσταση δημιουργεί ένα συνεχή κίνδυνο για σοβαρές παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, ο πρόεδρος του τρίτου τμήματος αποφάσισε να εφαρμόσει το άρθρο 39 του Κανονισμού του Δικαστηρίου. Με στόχο την πρόληψη τέτοιων παραβιάσεων και σύμφωνα με το άρθρο 39, ο Πρόεδρος καλεί τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη να απόσχουν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρα συμβαλλομένων μερών, ιδίως στρατιωτικές ενέργειες, τις οποίες μπορεί να συνεπάγεται παραβίαση των δικαιωμάτων του άμαχου πληθυσμού της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας της ζωής τους και την υγεία σε κίνδυνο, και να συμμορφωθούν με τις δεσμεύσεις τους που απορρέουν από τη σύμβαση, ιδίως όσον αφορά τα άρθρα 2 (δικαίωμα στη ζωή) και 3 (απαγόρευση απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης).
Και τα δύο μέλη κλήθηκαν επίσης να ενημερώσει το Δικαστήριο το συντομότερο δυνατόν τα μέτρα που λαμβάνονται για να εξασφαλιστεί ότι η Σύμβαση έχει τηρηθεί πλήρως.
Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού του Δικαστηρίου, το Δικαστήριο μπορεί να υποδεικνύει στους διαδίκους κάθε προσωρινό μέτρο που θεωρεί ότι πρέπει να εγκριθεί προς το συμφέρον των μερών ή την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας ενώπιον του.
Η διακρατική προσφυγή έχει καταχωρισθεί σύμφωνα με καμία. 20958/14, την Ουκρανία κατά Ρωσίας

Κάθε νέα ανάρτηση στο email σας