Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

Η ρύθμιση για την αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας


Στο Νομοσχέδιο με τίτλο «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδiωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» [καρτέλα Βουλής | pdf], το οποίο ήδη ψηφίσθηκε ως νόμος του Κράτους στις 20-12-2013 από τη Βουλή των Ελλήνων και εκκρεμεί προς δημοσίευση σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, πέρασε τελικά η ρύθμιση για την αναστολή πλειστηριασμών.

Η ρύθμιση έχει ως εξής:

«Άρθρο 2
Αναστολή πλειστηριασµών
1.α. Από 1.1.2014 και µέχρι 31.12.2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασµοί ακινήτων οφειλετών, που χρησιµεύουν ως κύρια κατοικία τους δηλωθείσα ως τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήµατός τους, εφόσον η αντικειµενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της υποπαραγράφου 1β.
Το παρόν άρθρο δεν καταλαµβάνει τις οφειλές που: α) προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε µε δόλο, από διοικητικά πρόστιµα, χρηµατικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δηµόσιο και τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, τέλη προς νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και εισφορές προς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης είτε β) προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3586/2007, όπως ισχύουν (Α΄ 151).
β. Στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας εµπίπτουν οι οφειλέτες που πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: βα) το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό τους εισόδηµα, όπως διαµορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων, του φόρου εισοδήµατος και της εισφοράς αλληλεγγύης, είναι µικρότερο ή ίσο των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) ευρώ, ββ) η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους είναι µικρότερη ή ίση των διακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 20ή Νοεµβρίου 2013, δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εξαιρουµένων περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράµµατα.
Ειδικά για: i) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά µε τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, ii) άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω και iii) όσους βαρύνονται φορολογικά µε άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω, όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, τα παραπάνω όρια των σωρευτικών προϋποθέσεων προσαυξάνονται έκαστο κατά ποσοστό 10%.

2.α. Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασµού οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στον δανειστή µε κάθε πρόσφορο µέσο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 13 του ν. 2479/1997 (Α΄ 67), στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτοµερή και επικαιροποιηµένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και λεπτοµερής αναγραφή των κινήσεων λογαριασµού που ξεπερνούν το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) µήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.
Σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης της παρούσας υποπαραγράφου µέχρι 31.1.2014, ή εντός δύο (2) µηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, αίρεται για τον συγκεκριµένο οφειλέτη και τη συγκεκριµένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασµού.
β. Ο δανειστής κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασµού µπορεί να καλεί τον οφειλέτη να προσκοµίσει: βα) αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί µετά την 1.1.2007 και φύλλο υπολογισµού αξίας ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν την 1.1.2007, ββ) βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρµόδιας φορολογικής αρχής µε αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειµενικού προσδιορισµού, βγ) αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9 και βδ) αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας µε ηµεροµηνία την 20ή Νοεµβρίου 2013 σχετικά µε το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών και, όπου απαιτούνται, βε) βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ είτε αντίγραφο της επικαιροποιηµένης κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, βστ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βζ) πιστοποιητικό Α΄/βάθµιας ή Β΄/βάθµιας Επιτροπής για την πιστοποίηση της αναπηρίας και του ποσοστού της (Νοµαρχιακές Υγειονοµικές Επιτροπές, Υγειονοµικές Επιτροπές Ασφαλιστικών Ταµείων, Υγειονοµικές Επιτροπές Ενόπλων Δυνάµεων, Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας).
Σε περίπτωση µη προσκόµισης από τον οφειλέτη των ανωτέρω εντός ενός (1) µηνός από την κοινοποίηση του αιτήµατος µε απόδειξη, αίρεται για τον συγκεκριµένο οφειλέτη και τη συγκεκριµένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασµού.

3. Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης πλειστηριασµού, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους δανειστές µηνιαίως ποσοστό 10% επί του καθαρού µηνιαίου εισοδήµατός τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα δεν ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους δανειστές µηνιαίως ποσοστό 10% στο ποσό µέχρι τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδηµα. Ειδικά για: i) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά µε τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, ii) άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω, και iii) όσους βαρύνονται φορολογικά µε άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω, όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος των προηγούµενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου είναι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα υπολογίζεται κατά την περίπτωση βα΄ της υποπαραγράφου 1β του παρόντος άρθρου. Για τους οφειλέτες που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. Β1 του ν. 4161/2013 (Α΄143) το κατά τα ανωτέρω υπολογιζόµενο ποσό δεν µπορεί να είναι µικρότερο του είκοσι τοις εκατό (20%) της τελευταίας ενήµερης δόσης. Οι καταβολές κατά την περίοδο απαγόρευσης πλειστηριασµού αφαιρούνται από το ανεξόφλητο υπόλοιπο και καταλογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 423 του Αστικού Κώδικα. Ειδικά για τους οφειλέτες µε µηδενικό εισόδηµα ή εισόδηµα που ισούται µέχρι του ποσού του επιδόµατος ανεργίας, παρέχεται η δυνατότητα µηδενικών καταβολών.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός δανειστών, η ανωτέρω οριζόµενη µηνιαία καταβολή κατανέµεται συµµέτρως σύµφωνα µε το ανεξόφλητο υπόλοιπο της κάθε οφειλής.
Σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου για τρεις (3) µήνες συνολικά, αίρεται για τον συγκεκριµένο οφειλέτη και τη συγκεκριµένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασµού.

4. Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης πλειστηριασµού της παραγράφου 1 και εφόσον η απαγόρευση δεν έχει αρθεί για τον πρωτοφειλέτη ως προς τη συγκεκριµένη οφειλή, απαγορεύεται ο πλειστηριασµός ακινήτων των εγγυητών για τις συγκεκριµένες οφειλές.»

Χρήσιμο θα είναι να διαβάσετε και το σχετικό δελτίο τύπου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή [κλικ εδώ] που είναι γραμμένο σε απλά ελληνικά και μπορεί να ενημερώσει καλύτερα τους πολίτες.Κάθε νέα ανάρτηση στο email σας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πολιτική Σχολίων

Το «Νομικά Ανάλατα» δεν έχει προς το παρόν ενεργοποιήσει καμία υπηρεσία έγκρισης ή μετριασμού σχολίων. Επίσης, έχει επιτρέψει τα ανώνυμα σχόλια. Οι επιλογές αυτές οφείλονται στην επιθυμία μας να δημιουργηθεί μία κοινότητα γύρω από το ιστολόγιο, η οποία να συζητά και να έχει παλμό.

Όμως, πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

- Κάθε σχόλιο αντιπροσωπεύει τον σχολιαστή του και μόνο, και δεν απηχεί κατ’ ανάγκην τις αντιλήψεις του «Νομικά Ανάλατα»
- Υβριστικά, δυσφημιστικά ή άλλα παράνομα σχόλια δε θα γίνονται σε καμία περίπτωση ανεκτά.
- Σε καμία απολύτως περίπτωση δε θα γίνονται ανεκτά υβριστικά σχόλια που απευθύνονται στους υπόλοιπους σχολιαστές του Ιστολογίου.
- Πέρα από τα παράνομα σχόλια, απαγορεύονται τα σχόλια που είναι σκοπίμως εκτός θέματος, άσχετα, προκλητικά και έχουν σκοπό να προκαλέσουν εκρηκτικές αντιδράσεις (Τρολ, Troll).

Το «Νομικά Ανάλατα» διατηρεί το δικαίωμα της απροειδοποίητης και αναιτιολόγητης φραγής (block) χρηστών που έχουν παραβιάσει τους όρους χρήσης.

(από τους Όρους Χρήσης)