Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014

Αίτηση προς το Ταμείο Νομικών: “Δεν θέλω σύνταξη από το Ταμείο σας, δεν υποχρεούμαι να σας καταβάλω εισφορές και ζητώ τη διαγραφή μου από τα μητρώα του Ταμείου”


Κοινοποίηση Εξώδικης Δήλωσης με Πρόσκληση προς το ΕΤΑΑ – ΤΑΝ με αίτημα, να αναγνωριστεί ο χρόνος προϋπηρεσίας μου ως μη συντάξιμος καθώς και η μη απονομή των πάσης φύσεως συνταξιοδοτικών παροχών και ειδικότερα
  
α) να αναγνωρισθεί ότι δεν υπάγομαι στην ασφάλιση του «Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)» [ανεξαρτήτως αν είμαι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ)] και να διαγραφώ από τα μητρώα του,

β) να υποχρεωθεί το «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)»  να μην με ασφαλίζει στο μέλλον,

γ) να αναγνωρισθεί ότι δεν είμαι ασφαλιστέος (ούτε θα είμαι στο μέλλον) σε οποιονδήποτε κλάδο κύριας ή επικουρικής ασφάλισης του «Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)»,

δ) να αναγνωρισθεί ότι μη νομίμως επιβλήθηκαν σε βάρος μου εισφορές για  κύρια ή/και επικουρική ασφάλιση έως σήμερα,

ε) να αναγνωρισθεί ότι αδικαιολογήτως καταβλήθηκαν εκ μέρους μου  χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν σε εισφορές για κύρια ή/και επικουρική ασφάλιση,
στ) να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του «Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)» να μου καταβάλει νομιμοτόκως το καταβληθέν ποσό που υποχρεώθηκα να καταβάλλω, ως εισφορές και πρόσθετες εισφορές, έως σήμερα

Σε διαφορετική περίπτωση,

α) Για κάθε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που πραγματοποιώ να μου χορηγείται, ως εγγύηση, το ισόποσο των καταβληθεισών εισφορών σε Κρατικά Ομόλογα Κράτους Μέλους της Ζώνης του Ευρώ πιστοποιημένου από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody`s, Fitch και Standard & Poor`s ως  “AAA”, διάρκειας κάθε φορά ίσης με το χρόνο θα απομένει έως τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού μου δικαιώματος. Σύνδεση της απόδοσης του κεφαλαίου που δημιουργείται από τις εισφορές που καταβάλω, με το  85% της ασφαλιστικής παροχής που θα μου αποδίδονταν αν η διαχείριση των συνολικών κεφαλαίων που καταβάλω, ως εισφορές και πρόσθετες εισφορές, είχε ανατεθεί στο “Ταμείο Συντάξεων της Κυβερνήσεως της Νορβηγίας” (“Norway's Government Pension Fund Global”) που διαθέτει την ανώτατη αξιολόγηση χρηστής και διαφανούς διαχείρισης των εισφορών των εργαζομένων που ασφαλίζει, άλλως,

β) Να συμψηφιστεί το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που μέχρι το χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού μου δικαιώματος υποχρεούμαι να καταβάλω (πλην όμως, υπό τις παρούσες συνθήκες, αρνούμαι να καταβάλω), με τις ασφαλιστικές παροχές που θα δικαιούμουν εφόσον κατέβαλα τις προβλεπόμενες από το νόμο ασφαλιστικές εισφορές.

Τέλος, ζητήθηκε η χορήγηση αντιγράφων α) των εγγράφων από τα οποια προκύπτει το ύψος των οφειλών που εισπράχθηκαν  από το Κ.Ε.Α.Ο. καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος που τα εν λόγω ποσά αποδόθηκαν στο Ταμείο Νομικών, β) της τελευταίας αναλογιστικής μελέτης για το ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και ΤΕΑΔ που αφορά στην εκτίμηση της βιωσιμότητας του Ταμείου μετά το PSI και γ) το σύνολο των ισολογισμών και απολογισμών του Ταμείου από το 2007 έως σήμερα.


Ολόκληρη η εξώδικη δήλωση εδώ . Απευθείας download από εδώ.

Κάθε νέα ανάρτηση στο email σας

28 σχόλια:

 1. our Exotic Shorthair Cattery is located in the united states. It is our pleasure to put this Exotic shorthair Kittens For Sale website together for your viewing. This website will be updated periodically for you to check on the latest news and information on our Kittens. we love cats and over the past 15 years we have been breeding, we are officially registered with CFA. our primary target is to produce healthy Kittens with the best quality, having sweet and adorable open expressions couple with fine temperament that will fit with CFA Exotic Shorthair Characteristics. We also provide door to door services and have a free shipping policy.


  exotic shorthair kittens for sale near me
  exotic shorthair kittens
  exotic shorthair kittens for sale
  persian cat for sale
  exotic kittens for sale
  exotic shorthair
  european shorthair cat
  exotic shorthair
  exotic shorthair cat for sale near me
  exotic shorthair for sale
  adopt exotic shorthair kitten
  european shorthair
  exotic shorthair kitten for sale
  exotic cats for sale
  exotic kitten for sale
  garfield cat breed
  exotic cats
  kittens for sale
  exotic shorthair cat breeds
  exotic shorthair kitten for sale near me
  exotic shorthair for sale
  serval cats for sale
  adopt exotic shorthair kitten

  ΑπάντησηΔιαγραφή


 2. boston terriers weight. Your 8 week old Boston Terrier won't stay tiny for long!
  A full-grown boston terrier can weigh up to 25 pounds. As your puppy grows,
  you'll want to encourage good behavior by using positive reinforcement training techniques and socializing your dog around other people and animals.
  due to the boston terrier personality, they are known as the American Gentleman, the Boston Terrier
  is lively, smart, and affectionate with a gentle, even temperament. They can, however, be stubborn, so persistence and consistency are definite musts when
  training.
  boston terrier
  boston terrier puppies
  seal boston terriers
  boston terrier puppies
  buy boston terriers
  boston terrier michigan
  boston terrier for sale
  terrier puppy
  boston terrier adoption
  boston puppy

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ragdoll kittens for sale
  Absolutely Gorgeous Kittens with Big blue eyes and amazing Coloring, they are full of personality already. They are very playful, affectionate and love to cuddle, they are toilet trained right now. They are checked and are very healthy. They are:
  * microchipped
  * first injections
  * fully weaned and litter trained
  * 4 wks free pet insurance
  * health checked
  Text Phone: (580) 725-7562
  http://ragdollkittens-bartlesville.company.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Sphynx kittens for sale We have an absolutely stunning litter of girls and boys of pure beauty Sphynx kittens. They are perfectly content curled up on your lap! More than just cats, they are members of the family and whilst they exude grace and sophistication, they are outgoing, sociable and playful. Kittens are registered with TICA. Have microchip, have been worm&flea treated , have 1st vaccination. Kittens are ready to go to the new family.Text phone (580) 725-7562 or Visit our website below: http://sphynxs4homes.company.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. munchkin kittens for sale
  we have amazing munchkin kittens for sale. Both standard and have short super cute legs.The cats will have a pedigree certificate which records all of the cats details and the cats ancestors/lineage. They are eating wet and dry food and are litter trained. They are wormed, in good health and well grown.
  -Fully vaccinated
  -Micro chipped
  -Dewormed
  -Vet checked with medical history provided
  -Sales contract
  -Kitten pack
  Text Phone: (580) 725-7562
  http://munchkinlitters.company.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. minuet kittens for sale ?https://minuetcattery.company.com WELCOME TO KITTEN BREEDERS HOME,, We breed with exception. We are engaged in the breeding of minuet kittens for sale, which is the most desired bulky and fluffy kittens. During many years of work we could breed minuet kittens, with the most unique and exceptional colors you will dream of having. At the moment our cattery is one of the biggest in the USA who produced these valuable minuet kittens kittens breeds. All our minuet kittens for sale are transferred according to the law with documentation and all our minuet cats, kittens and kittens are with registration TICA. minuet kittens for sale ,minuet kittens for sale near me , WEBSITE.....https://minuetcattery.company.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 7. macaw parrots for sale
  Our parrots make a wonderful companion pet. Purchasing a pet parrot online is easy at MyMacaws Home. We sell parrots of the highest quality health and basic ability in their DNA. We have a small selection of macaw parrots for sale, Harlequin macaw parrot for sale, Blue and Gold Macaw parrot for sale and Hyacinth macaw parrot for sale. Browse wide variety of Parrots and Eggs on our Website.

  https://mymacaws.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 8. maine coon kittens for adoption
  We raise exceptional Maine coon kittens for sale in a loving and caring environment. Dedicated to following a responsible breeding program, our focus is on keeping our animals healthy and happy for when they find their new homes. We are well known for having the best and healthiest maine coon kittens for sale nationwide. Browse wide variety of kittens on our Website.

  https://carol-s-farm.company.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. If you want a dog with personality, you may sometimes get a stubborn personality too! These dachshund puppies for salelittle pups are fiercely independent, and that may mean they disagree with you sometimes. However, they truly love affection, so positive and reward-based training styles are best for this breed.
  Due to their keen sense ofsphynx kittens for sale $500 smell, doxie puppies may pick up a whiff of something interesting and have a hard time focusing. During puppyhood, these dogs thrive in socialization classes.
  Poodles are regarded as one of the most intelligent breeds in the world. They’re highly trainable and well suited for just about any task you put them to — and you will want to give them tasks to do. Bored Poodles can get destructive if they aren’t physically and mentally stimulated. But active owners who can toy poodle for salemeet their dog’s needs will find a loving, smart, trainable, and loyal family companion.

  See below for complete list of dog breed traits and facts about Poodles!
  Poodles are highly trainable and pick up skills quickly. They love positive reinforcement and mini dachshund puppies for saleexcel in tracking, agility, and obedience. Poodle puppies benefit from socialization classes to build good puppy behavior.https://www.poodlespring.com/ Poodles are especially aware of the tone of your voice, so if you need to reprimand your poodle, be firm, but not harsh.
  Energy Levelpoodle puppies for sale Poodles (of every size) are active dogs that need exercise on a daily basis. Have a pool? They love swimming as a great way to burn that dog https://oneshoppharmacy.com fuel. Playing multiple games of fetch and retrieval helps to bond with your poodle and tucker them out.

  ΑπάντησηΔιαγραφή


 10. Though small, dachshunds need regular exercise in and outside of the home. Keeping a dachshund Sphynx kittens for salein shape is helpful in building muscles to protect their long backs from any injuries that may occur. However, they’re not built for great distances, nor for a lot of swimming due to their short legs. What’s more captivating than the highly intelligent poodle? teacup poodle for saleSo captivating in fact, the poodle has been the heart and soul of France for many years. Bred in Germany originally, poodles made their way through Europe (and eventually the US) as a sophisticated, celebrated dog. Poodle puppies showcase some of the iconic qualities from the start.

  Bred for duck hunting,poodle puppy for sale poodles have an affinity for swimming and a water-resistant curly coat. Though no one knows with certainty, this powerful dog was likely bred from a Barbet, the French water dog, and the Hungarian water hound. A poodle puppy loves to splash in puddles and will try to catch their prey in bounding leaps and starts. dachshunds for saleTrue to form, “poodle” comes from the German word “pudelin,” https://www.cutespupsforsale.com/which literally means splashing in the water.No matter the size, Poodles are renowned for a playful but dignified personality and keen intelligence. When it comes to training, this is an "A" student,dapple dachshund puppies for sale and the Poodle excels at performance sports such as obedience, agility, and hunt tests.

  Despite his regal air, the Poodle is no snob. These are people-friendly dogs who want to stay close to their families — they get lonely when left by themselves for long periods — and are always up for a good game.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Most valuable and fantastic blog I really appreciate your work which you have done about the electricians,many thanks and keep it up. Very useful info. Hope to see more posts soon! I really like to read this post, it shares lots of information to readers.a

  Graphic Design company in USA

  Label Design

  Box Packaging Design

  Packaging Host

  Die Cut Stickers

  Static Cling

  Lahore Smart City Payment Plan

  Hosting Mart

  Lahore Smart City

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Πολιτική Σχολίων

Το «Νομικά Ανάλατα» δεν έχει προς το παρόν ενεργοποιήσει καμία υπηρεσία έγκρισης ή μετριασμού σχολίων. Επίσης, έχει επιτρέψει τα ανώνυμα σχόλια. Οι επιλογές αυτές οφείλονται στην επιθυμία μας να δημιουργηθεί μία κοινότητα γύρω από το ιστολόγιο, η οποία να συζητά και να έχει παλμό.

Όμως, πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

- Κάθε σχόλιο αντιπροσωπεύει τον σχολιαστή του και μόνο, και δεν απηχεί κατ’ ανάγκην τις αντιλήψεις του «Νομικά Ανάλατα»
- Υβριστικά, δυσφημιστικά ή άλλα παράνομα σχόλια δε θα γίνονται σε καμία περίπτωση ανεκτά.
- Σε καμία απολύτως περίπτωση δε θα γίνονται ανεκτά υβριστικά σχόλια που απευθύνονται στους υπόλοιπους σχολιαστές του Ιστολογίου.
- Πέρα από τα παράνομα σχόλια, απαγορεύονται τα σχόλια που είναι σκοπίμως εκτός θέματος, άσχετα, προκλητικά και έχουν σκοπό να προκαλέσουν εκρηκτικές αντιδράσεις (Τρολ, Troll).

Το «Νομικά Ανάλατα» διατηρεί το δικαίωμα της απροειδοποίητης και αναιτιολόγητης φραγής (block) χρηστών που έχουν παραβιάσει τους όρους χρήσης.

(από τους Όρους Χρήσης)