Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Αίτηση προς το Ταμείο Νομικών: “Δεν θέλω σύνταξη από το Ταμείο σας, δεν υποχρεούμαι να σας καταβάλω εισφορές και ζητώ τη διαγραφή μου από τα μητρώα του Ταμείου”


Κοινοποίηση Εξώδικης Δήλωσης με Πρόσκληση προς το ΕΤΑΑ – ΤΑΝ με αίτημα, να αναγνωριστεί ο χρόνος προϋπηρεσίας μου ως μη συντάξιμος καθώς και η μη απονομή των πάσης φύσεως συνταξιοδοτικών παροχών και ειδικότερα
  
α) να αναγνωρισθεί ότι δεν υπάγομαι στην ασφάλιση του «Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)» [ανεξαρτήτως αν είμαι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ)] και να διαγραφώ από τα μητρώα του,

β) να υποχρεωθεί το «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)»  να μην με ασφαλίζει στο μέλλον,

γ) να αναγνωρισθεί ότι δεν είμαι ασφαλιστέος (ούτε θα είμαι στο μέλλον) σε οποιονδήποτε κλάδο κύριας ή επικουρικής ασφάλισης του «Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)»,

δ) να αναγνωρισθεί ότι μη νομίμως επιβλήθηκαν σε βάρος μου εισφορές για  κύρια ή/και επικουρική ασφάλιση έως σήμερα,

ε) να αναγνωρισθεί ότι αδικαιολογήτως καταβλήθηκαν εκ μέρους μου  χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν σε εισφορές για κύρια ή/και επικουρική ασφάλιση,
στ) να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του «Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)» να μου καταβάλει νομιμοτόκως το καταβληθέν ποσό που υποχρεώθηκα να καταβάλλω, ως εισφορές και πρόσθετες εισφορές, έως σήμερα

Σε διαφορετική περίπτωση,

α) Για κάθε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που πραγματοποιώ να μου χορηγείται, ως εγγύηση, το ισόποσο των καταβληθεισών εισφορών σε Κρατικά Ομόλογα Κράτους Μέλους της Ζώνης του Ευρώ πιστοποιημένου από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody`s, Fitch και Standard & Poor`s ως  “AAA”, διάρκειας κάθε φορά ίσης με το χρόνο θα απομένει έως τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού μου δικαιώματος. Σύνδεση της απόδοσης του κεφαλαίου που δημιουργείται από τις εισφορές που καταβάλω, με το  85% της ασφαλιστικής παροχής που θα μου αποδίδονταν αν η διαχείριση των συνολικών κεφαλαίων που καταβάλω, ως εισφορές και πρόσθετες εισφορές, είχε ανατεθεί στο “Ταμείο Συντάξεων της Κυβερνήσεως της Νορβηγίας” (“Norway's Government Pension Fund Global”) που διαθέτει την ανώτατη αξιολόγηση χρηστής και διαφανούς διαχείρισης των εισφορών των εργαζομένων που ασφαλίζει, άλλως,

β) Να συμψηφιστεί το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που μέχρι το χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού μου δικαιώματος υποχρεούμαι να καταβάλω (πλην όμως, υπό τις παρούσες συνθήκες, αρνούμαι να καταβάλω), με τις ασφαλιστικές παροχές που θα δικαιούμουν εφόσον κατέβαλα τις προβλεπόμενες από το νόμο ασφαλιστικές εισφορές.

Τέλος, ζητήθηκε η χορήγηση αντιγράφων α) των εγγράφων από τα οποια προκύπτει το ύψος των οφειλών που εισπράχθηκαν  από το Κ.Ε.Α.Ο. καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος που τα εν λόγω ποσά αποδόθηκαν στο Ταμείο Νομικών, β) της τελευταίας αναλογιστικής μελέτης για το ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και ΤΕΑΔ που αφορά στην εκτίμηση της βιωσιμότητας του Ταμείου μετά το PSI και γ) το σύνολο των ισολογισμών και απολογισμών του Ταμείου από το 2007 έως σήμερα.


Ολόκληρη η εξώδικη δήλωση εδώ . Απευθείας download από εδώ.

Κάθε νέα ανάρτηση στο email σας

58 σχόλια:

 1. Buy Research Chemicals Online
  Highlife Chem shop is one of the best research chemical pharmacies on the market, providing our clients with second-to-none substances at a fraction of the cost. Buy research chemicals online very cheap at
  https://highlifechemshop.com/

  Buying full gram dank vapes cartridges. Note that, first things first, and our first red flag, comes beside to how much the price varies depending almost where you are. In authentic states to get dank vapes, visit https://fullgramdankvapes.com/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. our Exotic Shorthair Cattery is located in the united states. It is our pleasure to put this Exotic shorthair Kittens For Sale website together for your viewing. This website will be updated periodically for you to check on the latest news and information on our Kittens. we love cats and over the past 15 years we have been breeding, we are officially registered with CFA. our primary target is to produce healthy Kittens with the best quality, having sweet and adorable open expressions couple with fine temperament that will fit with CFA Exotic Shorthair Characteristics. We also provide door to door services and have a free shipping policy.


  exotic shorthair kittens for sale near me
  exotic shorthair kittens
  exotic shorthair kittens for sale
  persian cat for sale
  exotic kittens for sale
  exotic shorthair
  european shorthair cat
  exotic shorthair
  exotic shorthair cat for sale near me
  exotic shorthair for sale
  adopt exotic shorthair kitten
  european shorthair
  exotic shorthair kitten for sale
  exotic cats for sale
  exotic kitten for sale
  garfield cat breed
  exotic cats
  kittens for sale
  exotic shorthair cat breeds
  exotic shorthair kitten for sale near me
  exotic shorthair for sale
  serval cats for sale
  adopt exotic shorthair kitten

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. our Exotic Shorthair Cattery is located in the united states. It is our pleasure to put this Exotic shorthair Kittens For Sale website together for your viewing. This website will be updated periodically for you to check on the latest news and information on our Kittens. we love cats and over the past 15 years we have been breeding, we are officially registered with CFA. our primary target is to produce healthy Kittens with the best quality, having sweet and adorable open expressions couple with fine temperament that will fit with CFA Exotic Shorthair Characteristics. We also provide door to door services and have a free shipping policy.


  exotic shorthair kittens for sale near me
  exotic shorthair kittens
  exotic shorthair kittens for sale
  persian cat for sale
  exotic kittens for sale
  exotic shorthair
  european shorthair cat
  exotic shorthair
  exotic shorthair cat for sale near me
  exotic shorthair for sale
  adopt exotic shorthair kitten
  european shorthair
  exotic shorthair kitten for sale
  exotic cats for sale
  exotic kitten for sale
  garfield cat breed
  exotic cats
  kittens for sale
  exotic shorthair cat breeds
  exotic shorthair kitten for sale near me
  exotic shorthair for sale
  serval cats for sale
  adopt exotic shorthair kitten

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Our Exotic Shorthair Cattery is located in the united states. It is our pleasure to put this Exotic shorthair Kittens For Sale website together for your viewing. This website will be updated periodically for you to check on the latest news and information on our Kittens. we love cats and over the past 15 years we have been breeding, we are officially registered with CFA. our primary target is to produce healthy Kittens with the best quality, having sweet and adorable open expressions couple with fine temperament that will fit with CFA Exotic Shorthair Characteristics. We also provide door to door services and have a free shipping policy.


  exotic shorthair kittens for sale near me
  exotic shorthair kittens
  exotic shorthair kittens for sale
  persian cat for sale
  exotic kittens for sale
  exotic shorthair
  european shorthair cat
  exotic shorthair
  exotic shorthair cat for sale near me
  exotic shorthair for sale
  adopt exotic shorthair kitten
  european shorthair
  exotic shorthair kitten for sale
  exotic cats for sale
  exotic kitten for sale
  garfield cat breed
  exotic cats
  kittens for sale
  exotic shorthair cat breeds
  exotic shorthair kitten for sale near me
  exotic shorthair for sale
  serval cats for sale
  adopt exotic shorthair kitten

  ΑπάντησηΔιαγραφή


 5. boston terriers weight. Your 8 week old Boston Terrier won't stay tiny for long!
  A full-grown boston terrier can weigh up to 25 pounds. As your puppy grows,
  you'll want to encourage good behavior by using positive reinforcement training techniques and socializing your dog around other people and animals.
  due to the boston terrier personality, they are known as the American Gentleman, the Boston Terrier
  is lively, smart, and affectionate with a gentle, even temperament. They can, however, be stubborn, so persistence and consistency are definite musts when
  training.
  boston terrier
  boston terrier puppies
  seal boston terriers
  boston terrier puppies
  buy boston terriers
  boston terrier michigan
  boston terrier for sale
  terrier puppy
  boston terrier adoption
  boston puppy

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. We are situated in Rugby, North Dakota, not a long way from Minot International Airport. We offer conveyance anyplace in the United States. You can likewise get your furbaby from our cattery or airport..our favored decision. During the time we will have an assortment of excellent Standard Munchkin Kitten for sale accessible including silvers.
  https://munchkinskitty.company.com
  Common tags: munchkin cat breeder, munchkin cat breeders near me, munchkin cats for sale near me, munchkin cat adoption, munchkin cat price, munchkin kitty for sale, buy munchkin kitty, buy munchkin kitty online, buy munchkin kitty for charismas, best kitty for charismas gifts, munchkin kitty.

  munchkin cat breeder
  munchkin cat breeders near me
  munchkin cats for sale near me
  munchkin cat adoption
  munchkin cat for sale
  munchkin kittens for sale
  munchkin cats for sale
  standard munchkin kittens for sale
  munchkin cat price
  munchkin breeders
  munchkin cats kittens
  munchkin kitty for sale
  munchkin cat breeder
  munchkin cat for sale ohio
  https://munchkinskitty.company.com
  munchkin cat near me
  munchkin cat forsale
  munchkin cat for sale
  baby munchkin cats
  where to buy munchkin cats
  teacup munchkin kittens for sale
  munchkin kittens for sale in pa
  munchkin kitten pictures
  munchkin kitten houston
  munchkin kitten for sale michigan
  munchkin kitten alabama
  munchkin kitten adoption singapor
  average cost of a munchkin kitten
  munchkin kitten breed

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Hi, my names is Scott am new here and I would be needing help from you guys. My Late Dad was a munchkin breeder, he started breeding Munchkin kittens �� when I was 15 years old and he named the small cattery after me, "Scott Munchkin Cattery". He has been breeding for 13 years before he passed away and before he died he asked me to continue running the cattery. So I contact some of the registered Munchkin breeder for advice, they told me I need to build a website to advertise the Liter I have available so I did that. Here is the website I built https://munchkins.company.com please you guy should review and advise me on what to do please �� I need more advice from you on what to do
  Thanks


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ragdoll kittens for sale
  Absolutely Gorgeous Kittens with Big blue eyes and amazing Coloring, they are full of personality already. They are very playful, affectionate and love to cuddle, they are toilet trained right now. They are checked and are very healthy. They are:
  * microchipped
  * first injections
  * fully weaned and litter trained
  * 4 wks free pet insurance
  * health checked
  Text Phone: (580) 725-7562
  http://ragdollkittens-bartlesville.company.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Sphynx kittens for sale We have an absolutely stunning litter of girls and boys of pure beauty Sphynx kittens. They are perfectly content curled up on your lap! More than just cats, they are members of the family and whilst they exude grace and sophistication, they are outgoing, sociable and playful. Kittens are registered with TICA. Have microchip, have been worm&flea treated , have 1st vaccination. Kittens are ready to go to the new family.Text phone (580) 725-7562 or Visit our website below: http://sphynxs4homes.company.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. munchkin kittens for sale
  we have amazing munchkin kittens for sale. Both standard and have short super cute legs.The cats will have a pedigree certificate which records all of the cats details and the cats ancestors/lineage. They are eating wet and dry food and are litter trained. They are wormed, in good health and well grown.
  -Fully vaccinated
  -Micro chipped
  -Dewormed
  -Vet checked with medical history provided
  -Sales contract
  -Kitten pack
  Text Phone: (580) 725-7562
  http://munchkinlitters.company.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Sphynx kittens for sale
  We have an absolutely stunning litter of girls and boys of pure beauty Sphynx kittens. They are perfectly content curled up on your lap! More than just cats, they are members of the family and whilst they exude grace and sophistication, they are outgoing, sociable and playful. Kittens are registered with TICA. Have microchip, have been worm&flea treated , have 1st vaccination. Kittens are ready to go to the new family.Reach out to us for more info and pics..

  Website: http://sphynxs4homes.company.com

  Call / Text / WhatsApp: +1(580) 725-7562

  EMAIL: noraymaio12@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. maine coon kittens for sale
  We raise exceptional Maine coon kittens for sale in a loving and caring environment. Dedicated to following a responsible breeding program, our focus is on keeping our animals healthy and happy for when they find their new homes. click the link below for more inquiry:

  https://carol-s-farm.company.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. minuet kittens for sale ?https://minuetcattery.company.com WELCOME TO KITTEN BREEDERS HOME,, We breed with exception. We are engaged in the breeding of minuet kittens for sale, which is the most desired bulky and fluffy kittens. During many years of work we could breed minuet kittens, with the most unique and exceptional colors you will dream of having. At the moment our cattery is one of the biggest in the USA who produced these valuable minuet kittens kittens breeds. All our minuet kittens for sale are transferred according to the law with documentation and all our minuet cats, kittens and kittens are with registration TICA. minuet kittens for sale ,minuet kittens for sale near me , WEBSITE.....https://minuetcattery.company.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 14. We raise exceptional Maine coon kittens for sale in a loving and caring environment. Dedicated to following a responsible breeding program, our focus is on keeping our animals healthy and happy for when they find their new homes. click the link below for more inquiry:

  https://carol-s-farm.company.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Are you looking for that lifelong companion that will be a perfect partner? Your search is finally over. We specialize in breeding small, teacup, toy, and miniature puppies for sale they're now ready for any lovely home. They are vet checked and potty trained, mom and dad are AKC registered and have all papers: Visit Our Website: https://sunshineteacuppuppieshome.com/


  teacup french bulldogs for sale
  mini french bulldog puppies for sale
  french bulldog puppies for sale
  micro french bulldogs for sale near me
  french bulldog for sale near me
  miniature french bulldog puppie for sale
  mini teacup french bulldogs for sale

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 16. .T.C.C. .A.T.

  Nice one, Thanks for sharing valuable information with us. I really had some good time grabbing some knowledge. Still I am out to speak and propose you stuffs like.. Browse the widest, most trusted source of CHIHUAHUA PUPPIES FOR SALE. Search by desired gender, age, and more. Pure Bred Puppies For Sale With One Year Health Guarantee. Contact Us Today. TEACUP CHIHUAHUA FOR SALE NEAR ME

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Maine coon kittens for sale
  We raise exceptional Maine coon kittens for sale in a loving and caring environment. Dedicated to following a responsible breeding program, our focus is on keeping our animals healthy and happy for when they find their new homes.
  We are well known for having the best and healthiest Maine coon kittens for sale nationwide. Browse wide variety of kittens on our Website.

  https://carol-s-farm.company.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ragdoll kittens for sale.
  We have ragdoll kittens for sale. They are full of personality already. They are very playful, affectionate and love to cuddle, they are toilet trained right now. They are checked and are very healthy. They have been brought up in a clean home with other pets and young children. Click on the link below to shop:

  https://ragdollitters.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Our parrots make a wonderful companion pet. Purchasing a pet parrot online is easy at MyMacaws Home. We sell parrots of the highest quality health and basic ability in their DNA. We have a small selection of macaw parrots for sale, Harlequin macaw parrot for sale, Blue and Gold Macaw parrot for sale and Hyacinth macaw parrot for sale. Browse wide variety of Parrots and Eggs on our Website.

  https://mymacaws.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 20. macaw parrots for sale
  Our parrots make a wonderful companion pet. Purchasing a pet parrot online is easy at MyMacaws Home. We sell parrots of the highest quality health and basic ability in their DNA. We have a small selection of macaw parrots for sale, Harlequin macaw parrot for sale, Blue and Gold Macaw parrot for sale and Hyacinth macaw parrot for sale. Browse wide variety of Parrots and Eggs on our Website.

  https://mymacaws.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Πολιτική Σχολίων

Το «Νομικά Ανάλατα» δεν έχει προς το παρόν ενεργοποιήσει καμία υπηρεσία έγκρισης ή μετριασμού σχολίων. Επίσης, έχει επιτρέψει τα ανώνυμα σχόλια. Οι επιλογές αυτές οφείλονται στην επιθυμία μας να δημιουργηθεί μία κοινότητα γύρω από το ιστολόγιο, η οποία να συζητά και να έχει παλμό.

Όμως, πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

- Κάθε σχόλιο αντιπροσωπεύει τον σχολιαστή του και μόνο, και δεν απηχεί κατ’ ανάγκην τις αντιλήψεις του «Νομικά Ανάλατα»
- Υβριστικά, δυσφημιστικά ή άλλα παράνομα σχόλια δε θα γίνονται σε καμία περίπτωση ανεκτά.
- Σε καμία απολύτως περίπτωση δε θα γίνονται ανεκτά υβριστικά σχόλια που απευθύνονται στους υπόλοιπους σχολιαστές του Ιστολογίου.
- Πέρα από τα παράνομα σχόλια, απαγορεύονται τα σχόλια που είναι σκοπίμως εκτός θέματος, άσχετα, προκλητικά και έχουν σκοπό να προκαλέσουν εκρηκτικές αντιδράσεις (Τρολ, Troll).

Το «Νομικά Ανάλατα» διατηρεί το δικαίωμα της απροειδοποίητης και αναιτιολόγητης φραγής (block) χρηστών που έχουν παραβιάσει τους όρους χρήσης.

(από τους Όρους Χρήσης)